Dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego
(kliknij wybrany):

dane osobowe: kupujących i sprzedających / darczyńców i obdarowanych – z dowodu osobistego a w przypadku:
a) osób prawnych – numer KRS,
b) osób prowadzących działalność gospodarczą – numer REGON i NIP,
podstawa nabycia, to jest dokument stwierdzający podstawę nabycia zbywanej nieruchomości np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienie współwłasności, natomiast w przypadku dziedziczenia: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego.

UWAGA

Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych PO DNIU 01 STYCZNIA 2007 ROKU tytułem, określonym w art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, to jest:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 • darowizny, polecenia darczyńcy;
 • zasiedzenia;
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, PRZY CZYM ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO ODNOŚNIE NABYCIA W DRODZE DZIEDZICZENIA WYMAGANE JEST ZAWSZE.

numer księgi wieczystej,
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku – wówczas konieczny jest wypis z rejestru gruntów, bądź decyzja o warunkach zabudowy o ile została wydana,
wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
– w przypadku nie ujawnionego podziału nieruchomości w księdze wieczystej ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z projektem podziału nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych.

dane osobowe: kupujących i sprzedających / darczyńców i obdarowanych – z dowodu osobistego a w przypadku:
osób prawnych – numer KRS,
osób prowadzących działalność gospodarczą – numer REGON i NIP,
podstawa nabycia, to jest dokument stwierdzający podstawę nabycia zbywanego lokalu np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienie współwłasności, natomiast w przypadku dziedziczenia: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego

UWAGA

Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych PO DNIU 01 STYCZNIA 2007 ROKU tytułem, określonym w art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, to jest:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 • darowizny, polecenia darczyńcy;
 • zasiedzenia;
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, PRZY CZYM ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO ODNOŚNIE NABYCIA W DRODZE DZIEDZICZENIA WYMAGANE JEST ZAWSZE.

numer księgi wieczystej,
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku – wówczas konieczny jest wypis z rejestru gruntów, bądź decyzja o warunkach zabudowy o ile została wydana,
wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
– w przypadku nie ujawnionego podziału nieruchomości w księdze wieczystej ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z projektem podziału nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych.
odpis zwykły z księgi wieczystej,
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku – wówczas konieczny jest wypis z rejestru gruntów, bądź decyzja o warunkach zabudowy o ile została wydana,
wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
– w przypadku nie ujawnionego podziału nieruchomości w księdze wieczystej ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z projektem podziału nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych.
odpis zwykły z księgi wieczystej,- zaświadczenie stwierdzające, że w zbywanym lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy – na życzenie nabywcy,
zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych – na życzenie nabywcy.

dane osobowe:kupujących i sprzedających / darczyńców i obdarowanych – z dowodu osobistego a w przypadku:

 • osób prawnych – numer KRS,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą – numer REGON i NIP,

podstawa nabycia, to jest dokument stwierdzający podstawę nabycia zbywanego lokalu np. przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienie współwłasności, natomiast w przypadku dziedziczenia: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego

UWAGA

Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych PO DNIU 01 STYCZNIA 2007 ROKU tytułem, określonym w art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, to jest:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 • darowizny, polecenia darczyńcy;
 • zasiedzenia;
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, PRZY CZYM ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO ODNOŚNIE NABYCIA W DRODZE DZIEDZICZENIA WYMAGANE JEST ZAWSZE.

numer księgi wieczystej,
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku – wówczas konieczny jest wypis z rejestru gruntów, bądź decyzja o warunkach zabudowy o ile została wydana,
wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
– w przypadku nie ujawnionego podziału nieruchomości w księdze wieczystej ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z projektem podziału nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych.
zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługującym zbywcy prawie do lokalu,
odpis zwykły z księgi wieczystej – o ile została ona założona,
zaświadczenie stwierdzające, że w zbywanym lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy – na życzenie nabywcy,
zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych – na życzenie nabywcy.

dane osobowe sporządzającego testament z dowodu osobistego,
dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania).
dane osobowe mocodawcy z dowodu osobistego,
dane osobowe pełnomocnika z dowodu osobistego,
opis nieruchomości bądź prawa (wraz z numerem księgi wieczystej jeżeli jest prowadzona).
akt zgonu spadkodawcy,
zaświadczenie o numerze PESEL wydane przez właściwy Urząd Gminy,
testament spadkodawcy – jeżeli został sporządzony,
odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców,
odpisy skrócone aktów małżeństwa osób, które wstępowały w związki małżeńskie.
odpis skrócony aktu małżeństwa,
dane osobowe małżonków z dowodów osobistych.